Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie

Świetlica

1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7:00 do 17:00.

2. Do świetlicy przyjmuje się uczniów rodziców pracujących, nie mających możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem w domu.

3. Świetlica zorganizowana jest dla uczniów:

a) klas I – VII zapisanych do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń,

b) oczekujących na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne,

c)skierowanych do niej przez dyrektora szkoły w wyjątkowych, nagłych przypadkach.

4. Obecność ucznia na zajęcia odnotowywana jest w odpowiednim module dziennika Synergia.

5.Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice (prawni opiekunowie).

6.Rodzice (prawni opiekunowie)  ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy obowiązani są złożyć kartę zgłoszenia dziecka w czerwcu (na rok szkolny następny) lub w pierwszym tygodniu września (na rok szkolny bieżący). Uczeń uczęszcza do świetlicy po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

7.W sytuacjach szczególnych dopuszcza się przyjęcie dziecka w ciągu roku szkolnego, po uprzednim złożeniu Karty zgłoszenia dziecka i uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

8.Rodzice (prawni opiekunowie) wypełniają oświadczenie określające godziny odbioru dziecka oraz wskazują osoby do tego upoważnione, ewentualnie dają pisemną zgodę na samodzielne powroty dziecka do domu o określonej godzinie (oświadczenie to znajduje się na Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy).

9.W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców (prawnych opiekunów).

10.Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń.

11.Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) powiadamiają o tym wychowawców świetlicy (także o zmianach np. godziny zajęć). Dzieci wychodzą ze świetlicy na te zajęcia samodzielnie.

12.Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

13.Zapisując dziecko do świetlicy rodzice potwierdzają fakt zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu Świetlicy.

14.Za rzeczy przynoszone przez dzieci (w tym przedmioty wartościowe np. telefony, pieniądze itp.), świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

15.Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Regulamin świetlicy szkolnej

Utworzono dnia 19.02.2018, 15:17

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Utworzono dnia 17.04.2016, 11:49

Pogoda

Imieniny